عقد قرار داد همکاری میان شرکت راهکارهای خرده فروشی اشل و دهکده جهانی دانش و مهارت در راستای آموزش نیروی متخصص