برگزاری اولین آزمون بورسیه دهکده جهانی با استقبال علاقه مندان در روز جمعه مورخ 99/12/22 در مراکز دهکده جهانی دانش و مهارت برگزار گردید. دهکده جهانی در راستای رسالت اجتماعی این موسسه اقدام به برگزاری بورسیه نمود که در این طرح 500 نفر جوان مستعد کشورمان می توانند بدون پرداخت هیچ هزینه ای از خدمات علمی و آموزشی دهکده جهانی بهره مند و در موسسه یا سایر شرکتها مشغول به کار شوند.