جلسه مشترک مدیر عامل محترم دهکده جهانی مهندس منصوری با رئیس سازمان نظام کاردانی استان تهران سرکار خانم مهندس ملک محمدی  به دعوت سازمان نظام کاردانی

در این جلسه با ابراز امیدواری در راستای برقراری همکاری های مشترک به نتایج مطلوبی دست یافتند.

شریک یادگیری شما هستیم🌸