در این جلسه دکتر فرهاد مطهری کیا مدیر دپارتمان زبان های خارجه سال ۱۴۰۰ را سال شکوفائی آموزشی بخصوص برای دپارتمان زبان متصور شدند.