جمعه سفید آموزش این بار  در حوزه معماری

ثبت نام دوره های طراحی و دکوراسیون داخلی مقدماتی در روز جمعه با 70 درصد تخفیف انجام خواهد پذیرفت.

ثبت نا از طریق سایت دهکده جهانی