مرکز غرب تنها مجری اعزام دانشجو از طریق موسسه راه فرزانگان وطن می باشد و در حال حاضر هیچگونه همکاری با دانشگاه های کشورهای رومانی ،بلغارستان ومجارستان  در خصوص این موضوع ندارد.

خواهشمند است در خصوص تبلیغات بعمل آمده دقت کافی داشته باشید.