با توجه به لزوم و اهمیت واکسیناسیون کلیه همکاران و اساتید در مراکز دهکده جهانی واکسینه شدند.

همچین روابط عمومی دهکده جهانی از کلیه واجدین شرایط واکیناسیون درخواست می نماید تزریق واکسن را در اولویت کار خود قرار دهند تا به زودی این بیماری به اتمام برسد.