شرایط رو فراهم کردیم که مهارت خودتون رو به مدرک تحصیلی تبدیل کنید!

یکی از اتفاقات خوب توی جامعه آموزشی امروز اینکه مهارت دارای جایگاه ارزشی خودش شده است.

دانشگاه جامع علمی و کاربردی طرحی رو تصویب کرده با عنوان تک پودمان که در آن هدف اینکه اشخاص بتوانند بر اساس علاقه خودشون توی یه مهارت دوره ببینن و گواهینامه تک پودمان از این دانشگاه دریافت کنن. به مرور که متقاضی دوره های هم راستا رو سپری می کنه طبقه طرح دانشگاه می تونه آنها را جمع بندی و به مدرک تحصیلی تبدیل کنه.

خبر خوب برای دانشپذیران دهکده جهانی اینکه ، برخی از رشته ها در این مجموعه آموزشی دارای تاییدیه تک پودمان از دانشگاه جامع علمی و کاربردی هست و متقاضی می تواند مسیر مهارت آموزی رو با انگیزه تر پیش بره …

اما خبر بهتر اینکه ، تمام تلاش تیم ما اینکه تعداد رشته های شامل این خدمت روز به روز کاملتر تر بشه تا جایکه همه مهارت آموزان بتوانند از این ساختار بهرمند بشوند.