مرکز ابن سینا

محله یوسف آباد و خیابان ابن سینا محلی است که کمتر دانش آموخته IT می باشد که مهارت های MCSE و Cisco را در آن نشنیده باشد.نقش بر جسته این مرکز در توسعه دانش IT کشورمان و مولفانی که اقدام به انتشار کتب متعدد نموده و هر یک کوله باری از تجربه و دانش عملی این حوزه هستند. هم اینک این مرکز در قالب مهارتهای مختلف کوشیده است همچنان پرچم دار کیفیت و فناوری باشد.