روز دانشجو

ضمن تبریک روز دانشجو 

به همین مناسبت کلیه دوره های دهکده جهانی دانش و مهارت از این تاریخ تا روز جمعه مورخ ۹۹/۰۹/۲۱ شامل ۲۵ درصد تخفیف می باشد.


تلفن مشاوره مراکز دهکده جهانی:

مرکز ابن سینا:

02188701021

مرکز غرب:

02144968200

مرکز حافظ:

02166704410