جلسه گروه دپارتمان زبان های خارجه

جلسه اساتید دپارتمان زبان مراکز دهکده جهانی دانش و مهارت با رویکرد هم اندیشی اساتید مراکز با مدیریت دهکده جهانی دانش و مهارت و بررسی راهکارهای موثر در بالا بردن راندمان دپارتمان زبان های خارجه و معرفی متد جدید توسط اساتید به زبان آموزان.

همچنین برنامه ریزی برای فعالیت های جدید در بحث آموزش زبان و ارایه فعالیت های متنوع ومتفاوت آموزشی با به کارگیری از استانداردهای به روز بین المللی.