برگزاری اولین آزمون آزمایشی آیلتس

برگزاری اولین آزمون آزمایشی آیلتس (ماک) در دهکده جهانی دانش و مهارت

این آزمون در روز سه شنبه در مرکز ابن سینا دهکده جهانی دانش و مهارت با حضور دکتر فرهاد مطهری کیا به عنوان مسئول برگزاری آزمون های آیلتس و بازدید مدیر عامل محترم دهکده جهانی دانش و مهارت مهندس منصوری برگزار گردید.

در این آزمون سعی شد با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی و با بهره مندی از مناسبترین کیفیت انجام پذیرد که موجبات رضایتمندی شرکت کنندگان محترم در این آزمون فراهم گردید.