بازدید دکتر سعید سعادت مدیر عامل مجتمع فنی تهران از دهکده جهانی دانش و مهارت

آقای دکتر سعید سعادت مدیر عامل مجتمع فنی تهران در این بازدید که با استقبال مهندس حمیدرضا منصوری مدیر عامل دهکده جهانی دانش و مهارت صورت پذیرت از اقدامات انجام گرفته در مراکز دهکده جهانی دانش و مهارت ابراز رضایت نمودند.

در این دیدار علاوه بر مدیر عامل مجتمع فنی تهران مدیران ارشد مجتمع فنی تهران نیز حضور داشتند که نقطه نظرات خود در موضوعات مختلف بیان نمودند.
همچنین در  انتها مدیر عامل مجتمع فنی تهران و مدیران ارشد مجتمع فنی تهران بر روی تابلویی که منقش به لوگوی دهکده جهانی دانش و مهارت بود پیام های محبت آمیزی نوشتند.