ورکشاپ هفتم روش نوین تدریس و جلسه اداری اساتید دپارتمان زبان های خارجه

جلسه اساتید دپارتمان زبان مراکز دهکده جهانی دانش و مهارت با رویکرد هم اندیشی اساتید مراکز با مدیردپارتمان زبان های خارجه دکتر فرهاد مطهری کیا و بررسی راهکارهای موثر در بالا بردن راندمان دپارتمان زبان های خارجه و معرفی متد جدید توسط اساتید به زبان آموزان روز چهارشنبه در مرکز غرب دهکده جهانی دانش و مهارت برگزار گردید.

همچنین جلسه ورکشاپ هفتم روش نوین تدریس با تدریس دکتر فرهاد مطهری کیا نیز انجام پذیرفت.