حس خوب یادگیری در نهایت با گواهینامه دهکده جهانی تکمیل خواهد شد.

زمانیکه شما یک دوره را به پایان می رسانید یکی از قالب های گواهی پایان دوره و زبان مورد نیاز خود را انتخاب خواهید نمود تا دهکده جهانی تایید نماید در دوره مهارتی خود شرکت کردیده اید. این گواهی از طریق سایت و همینطور ارتباط با دهکده جهانی قابلیت اعتبار سنجی دارد.

ما به دانش آموخته گان خود متعهدیم ، چرا که شریک یادگیری شما هستیم…