خدمات نظافت عمومی

– در این دوره چه آموزش داده می شود؟ آموزش اصول نظافتی و رفتار عمومی سازمانی و شخص مختص نیر…

تومان2,000,000

سرپرستی خدمات نظافتی

– در این دوره چه آموزش داده می شود؟ اصول مدیریتی برخورد با پرسنل خدماتی نحوه برنامه ریزی صحیح و…

تومان3,000,000

کار با دستگاه های نظافتی- سطح پیشرفته

– در این دوره چه آموزش داده می شود؟ اصول تئوری و عملیاتی استفاده از دستگاه های نظافتی پیشرفته مانند…

تومان2,500,000

کار با دستگاه های نظافتی-سطح مقدماتی

– در این دوره چه آموزش داده می شود؟ اصول تئوری و عملیاتی استفاده از دستگاه های نظافتی پیشرفته مانند…

تومان2,000,000