انتصاب مدیر گروه معماری مرکز حافظ

طی حکمی مهندس کیوان علیزاده به سمت مدیر گروه  معماری در مرکز حافظ دهکده جهانی دانش و مهارت منصوب شدند.
منتظر خبرهای خوبی در حوزه معماری در مرکزحافظ باشید.