یلدا گرامی باد

شب یلدا در مراکز دهکده جهانی دانش و مهارت.به امید روزهایی که مثل گذشته بتوانیم در کنار یکدیگر مراسمات مختلف را جشن بگیریم.