تجهیز و به روز رسانی کارگاه مدیریت هوشمند ساختمان (BMS)

کارگاه مدیریت هوشمند ساختمان (BMS) که یکی از مطرح ترین دوره های آموزشی در دهکده جهانی دانش و مهارت می باشد با همکاری واحد پشتیبانی به روز رسانی و مجهز به تکنولوژی وایرلس گردید.

این کارگاه در مرکز حافظ دهکده جهانی دانش و مهارت دائر می باشد و همه ساله تعداد زیادی از علاقه مندان از این دوره آموزشی بهره مند می شوند.