توجه داشته باشید که گواهینامه های صادره از تاریخ 1400/06/01 و بعد از آن در این سامانه قابل اعتبار سنجی می باشد و گواهینامه های صادره قبل از آن تاریخ از طریق مکاتبه با دهکده جهانی قابل ارزشیابی می باشد.

[gravityview id='8225']